Terug naar de website

PRIVACY BELEID

Het onderstaande verduidelijkt hoe Optiek Habex uw persoonsgegevens verwerkt.

Door het geven van uw persoonsgegevens op deze website, via email, telefonisch of in onze winkel, verklaar je kennis te hebben genomen van het privacy beleid en ga je er dus mee akkoord, alsook met de bewaring en verwerking ervan.

Optiek Habex verzamelt de persoonsgegevens van haar klanten via een registratie op de website, of bij een aankoop in de winkel. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en beroepsuitoefening en extern om met u te communiceren, u te informeren over een lopende bestelling, een afspraak of de ontwikkeling in de optieksector, via onder meer de post, telefoon, e-mail, sms, sociale media, ... Uw naam en beperkte andere data kunnen aan leveranciers worden verzonden voor de uitvoering van een bestelling of voor het bijhouden van productaansprakelijkheden. Optiek Habex geeft in geen geval gegevens door aan derden, niet via verkoop, noch verhuur.  

Zowel persoonlijke gegevens als gegevens betreffende de geleverde dienstverlening en goederen zullen bewaard worden op een beveiligde computer. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard, gebruikt en verwerkt voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de klantenrelatie die wij met u hebben. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met een IT bedrijf, die instaat voor het correct functioneren van het softwaresysteem. Het IT bedrijf heeft geen toestemming om enige data te gebruiken die uw privacy kunnen schaden.  

Conform de wet van 30 juli 2018 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op toegang, informatie, rechtzetting en het verwijderen van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan zich steeds kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal de gebruiker zich richten tot Optiek Habex in de winkel of via email naar de zaakvoerder, Bart Habex, en tevens beheerder van de persoonsgegevens, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. Daartoe zal de gebruiker zich richten tot Optiek Habex in de winkel of via email naar de zaakvoerder, Bart Habex, en tevens beheerder van de persoonsgegevens, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht in uitvoering van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)